Facebook App ID is missing!

Engelsk/Dansk oversættelse

Desværre er Excel ikke flersproget, så en dansk udgave kan ikke forstå engelske funktioner og vice versa. Da jeg selv benytter en engelsk udgave i mine eksempler, bringer jeg her en oversættelse af de meste almindelige funktioner i Excel.

Tilføj en kommentar såfremt du savner flere.

Table 1: Apple Product specs
Dansk Engelsk Beskrivelse
Databasefunktioner Database functions
DTÆL DCOUNT Tæller de celler, der indeholder tal, i en database
DTÆLV DCOUNTA Tæller udfyldte celler i en database
DMAKS DMAX Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter
DMIN DMIN Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter
DPRODUKT DPRODUCT Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database
DSUM DSUM Sammenlægger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne
Dato- og klokkeslætsfunktioner Date and time functions
DATO DATE Returnerer serienummeret for en bestemt dato
DATOVÆRDI DATEVALUE Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer
DAG DAY Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGE360 DAYS360 Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage
EDATO EDATE Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen
SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder
MÅNED MONTH Konverterer et serienummer til en måned
ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer
IDAG TODAY Returnerer serienummeret for dags dato
UGEDAG WEEKDAY Konverterer et serienummer til en ugedag
UGE.NR WEEKNUM Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året
ARBEJDSDAG WORKDAY Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage
ÅR YEAR Konverterer et serienummer til et år
Finansielle funktioner Financial functions
EFFEKTIV.RENTE EFFECT Returnerer den årlige effektive rente
FV FV Returnerer fremtidsværdien af en investering
FVTABEL FVSCHEDULE Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser
RENTEFOD INTRATE Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir
R.YDELSE IPMT Returnerer renten fra en investering for en given periode
IA IRR Returnerer den interne rente for en række pengestrømme
ISPMT ISPMT Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode
NOMINEL NOMINAL Returnerer den årlige nominelle rente
NPER NPER Returnerer antallet af perioder for en investering
NUTIDSVÆRDI NPV Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats
YDELSE PMT Returnerer renten fra en investering for en given periode
H.YDELSE PPMT Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
NV PV Returnerer den nuværende værdi af en investering
RENTE RATE Returnerer renten i hver periode for en annuitet
Informationsfunktioner Information functions
ER.TOM ISBLANK Returnerer SAND, hvis værdien er tom
ER.FEJL ISERROR Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi
ER.LIGE ISEVEN Returnerer SAND, hvis tallet er lige
ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T
IKKE.TILGÆNGELIG NA Returnerer fejlværdien #I/T
Logiske funktioner Logical functions
OG AND Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande
FALSK FALSE Returnerer den logiske værdi FALSK
HVIS IF Angiver en logisk test, der skal udføres
HVIS.FEJL IFERROR Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen
IKKE NOT Vender argumentets logik om
ELLER OR Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt
SAND TRUE Returnerer den logiske værdi SAND
Opslags- og referencefunktioner Lookup and reference functions
KOLONNE COLUMN Returnerer kolonnenummeret i en reference
VOPSLAG HLOOKUP Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle
INDEKS INDEX Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix
INDIREKTE INDIRECT Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi
SLÅ.OP LOOKUP Søger værdier i en vektor eller en matrix
SAMMENLIGN MATCH Søger værdier i en reference eller en matrix
FORSKYDNING OFFSET Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference
RÆKKE ROW Returnerer rækkenummeret for en reference
LOPSLAG VLOOKUP Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi
Matematiske og trigonometriske funktioner Math and trigonometry functions
ABS ABS Returnerer den absolutte værdi af et tal
LIGE EVEN Runder et tal op til nærmeste lige heltal
ULIGE ODD Runder et tal op til nærmeste ulige heltal
PI PI Returnerer værdien af pi
PRODUKT PRODUCT Multiplicerer argumenterne
AFRUND ROUND Afrunder et tal til et angivet antal decimaler
RUND.NED ROUNDDOWN Runder et tal ned mod nul
RUND.OP ROUNDUP Runder et tal op, væk fra 0 (nul)
SUM SUM Lægger argumenterne sammen
SUM.HVIS SUMIF Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium.
SUM.HVISER SUMIFS Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier.
SUMPRODUKT SUMPRODUCT Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter
Statistiske funktioner Statistical functions
MIDDEL AVERAGE Returnerer middelværdien af argumenterne
MIDDEL.HVIS AVERAGEIF Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område
MIDDEL.HVISER AVERAGEIFS Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.
TÆL COUNT Tæller antallet af tal på en liste med argumenter
TÆLV COUNTA Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter
ANTAL.BLANKE COUNTBLANK Tæller antallet af tomme celler i et område
TÆLHVIS COUNTIF Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område
TÆL.HVISER COUNTIFS Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område
STOR LARGE Returnerer den k’te største værdi i et datasæt
MAKS MAX Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter.
MAKSV MAXA Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MIN MIN Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter.
MINV MINA Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
HYPPIGST MODE Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt
PLADS RANK Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
Tekstfunktioner Text functions
SAMMENKÆDNING CONCATENATE Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement
VENSTRE, VENSTREB LEFT, LEFTB Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi
LÆNGDE, LÆNGDEB LEN, LENB Returnerer antallet af tegn i en tekststreng
SMÅ.BOGSTAVER LOWER Konverterer tekst til små bogstaver
MIDT, MIDTB MID, MIDB Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition
STORT.FORBOGSTAV PROPER Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav
GENTAG REPT Gentager tekst et givet antal gange
HØJRE, HØJREB RIGHT, RIGHTB Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi
SØG, SØGB SEARCH, SEARCHB Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)
TEKST TEXT Formaterer et tal og konverterer det til tekst
FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM Fjerner mellemrum fra tekst
STORE.BOGSTAVER UPPER Konverterer tekst til store bogstaver
VÆRDI VALUE Konverterer et tekstargument til et tal

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer